Kwartierstaat van Henderikus Jan Hoekzema


Hindrik J. Weijerstrate
*±1725 Schuettorf Bentheim (Dld)
†<1759
x 04-03-1757 Doezum Grootegast (Gr)
Willem Beenes
*±1700 Doezum Grootegast (Gr)
x 10-10-1723 Doezum Grootegast (Gr)
Marije Wobbes
~18-01-1691 Grootegast (Gr)
Wijbke Willems
~08-05-1729 Doezum Grootegast (Gr)
†06-02-1801 Doezum Grootegast (Gr)
Marijke H. Postema
~04-03-1759 Doezum Grootegast (Gr)
†17-05-1838 Oldekerk Doezum Grootegast (Gr)
Hindrik G. Hoekzema
*08-11-1784 Oldekerk Doezum Grootegast (Gr)
†25-11-1859 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
x 22-11-1807 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
Lubbert Egberts
*±1685 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
x 05-03-1706 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
Klaaske Klasen
*±1685 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
Klaas Lubberts
*29-04-1714 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
x 18-10-1739 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
Evert Haselhof
*±1695
x 19-12-1717 Sappemeer (Gr)
Hester Alles
*±1695 Hoogezand (Gr)
Jantjen Haselhofs
*07-12-1718 Sappemeer (Gr)
Egbert K. Lubberts
~31-01-1751 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
†12-11-1827 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
x 17-04-1785 Hoogkerk (Gr)
Jan Tijmens
*±1690 Garnwerd Ezinge (Gr)
x 23-05-1707 Garnwerd Ezinge (Gr)
Grietje Onnes
*±1690 Garnwerd Ezinge (Gr)
Onne Jans
~18-12-1709 Garnwerd Ezinge (Gr)
x 08-02-1756 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
Jan Jurriens
*±1710
x 05-07-1733 Hoogkerk (Gr)
Gietje Derks
*±1710 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
Aaltjen Jans
~08-05-1734 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
Tetje O. Harkema
~09-10-1760 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
†23-05-1838 Hoogkerk (Gr)
Aaltje E. Lubberts
*13-07-1791 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
†03-01-1858 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
Hindrik Hoekzema
*16-12-1818 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
†14-01-1888 Nietap Roden (Dr)
x 09-08-1858 Hoogkerk (Gr)
Jacob Jans
*±1729 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
†1751
x 23-03-1749 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
Emke Pieters
*±1729 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
†<1812
Pieter J. Postema
*11-11-1751 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
†13-01-1827 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
x 07-04-1782 Niehove Oldehove (Gr)
Rinse Nannes
*±1690
x ±1714 Kollumerland (Fr)
Aaltje Dircks
*±1690
Nanning Rinzes
~29-12-1715 Burum Kollumerland (Fr)
x 23-07-1741 Kollum Kollumerland(Fr)
Taecke Alkes
~18-12-1692 Burum Kollumerland (Fr)
†<1732 Warfstermolen Kollumerland (Fr)
x ±1720
Dytjen Eltjens
~17-07-1701 Burum Kollumerland (Fr)
Hylkjen Taekes
~02-07-1721 Burum Kollumerland (Fr)
Folkertjen Nannengs
~01-04-1753 Burum Kollumerland (Fr)
†21-10-1808 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
Jacob P. Postuma
*26-10-1783 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
†02-06-1844 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
x 01-05-1815 Grijpskerk (Gr)
Focke Pieters
*±1700
x 14-11-1725 Doezum Grootegast (Gr)
Anje Hindricks
*±1700 Ehre Doezum (Gr)
Pieter F. Zijlstra
~14-08-1729 Grootegast (Gr)
†>1794 Lucaswolde Marum (Gr)
x 15-08-1756 Grootegast (Gr)
Engbert Frericks
~03-03-1709 Grijpskerk (Gr)
†>1768 Doezum Grootegast (Gr)
x 18-05-1730 Niezijl Grijpskerk (Gr)
Martien Clasen
~17-12-1706 Niezijl Grijpskerk (Gr)
†<1746 Niezijl Grijpskerk (Gr)
Antje Engberts
~22-04-1731 Niezijl Grijpskerk (Gr)
†>1794 Lucaswolde Marum (Gr)
Anne P. Diepstra
*1766 Visvliet Grijpskerk (Gr)
†10-05-1826 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
x 12-09-1790 Grijpskerk (Gr)
Tjebbe Jans
~01-01-1709 Burum Kollumerland (Fr)
x Buitenpost Achtkarspelen (Fr)
Aaltjen Jans
*±1710 Buitenpost Achtkarspelen (Fr)
Jan Tjebbes
~04-08-1737 Burum Kollumerland (Fr)
†Grijpskerk (Gr)
x <1768 Grijpskerk (Gr)
Jacob Sijgers
*±1715 Visvliet Grijpskerk (Gr)
x <1738 Visvliet Grijpskerk (Gr)
Ebeltje Hindrijks
*±1715 Visvliet Grijpskerk (Gr)
Hindrikje Jacobs
~26-08-1742 Visvliet Grijpskerk (Gr)
Aaltje Jans
~06-03-1768 Grijpskerk (Gr)
†04-10-1826 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
Hendrikje A. Diepstra
*29-04-1796 Grijpskerk (Gr)
†17-01-1849 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
Fokje Postuma
*01-09-1838 Burum Kollumerland (Fr)
†23-03-1921 Groningen
Hendrik Hoekzema
*24-09-1862 Groningen
†10-01-1946 Groningen
x 25-03-1911 Leeuwarden (Fr)
Johan K.M. Kamp
*18-03-1770 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
†18-01-1820 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
x (Dld)
Wilhelmine D.E. Leszmann
*±1767 (Dld)
†±1832 (Dld)
Johann T.F. Kamp
*±1812 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
†14-12-1870 Oostum Ezinge Winsum (Gr)
x 06-03-1841 Aduard Zuidhorn (Gr)
Frans H. Broos
~03-11-1706 Appingedam (Gr)
†±1797 Appingedam (Gr)
x 04-12-1740 Appingedam (Gr)
Jantien T. Jemans
*±1718 Ezinge Winsum (Gr)
†<1749 Appingedam (Gr)
Thomas F. Broos
~22-11-1741 Appingedam (Gr)
†±1809
x 25-05-1786 Appingedam (Gr)
Gauke Clasen
~25-06-1719 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
[]26-03-1781 Oldehove Zuidhorn (Gr)
x 12-07-1750 Oldehove Zuidhorn (Gr)
Anna M.H. Wittingh
*19-02-1736 Oldehove Zuidhorn (Gr)
[]31-03-1790 Oldehove Zuidhorn (Gr)
Bijwke Gauwkes
*21-04-1760 Oldehove Zuidhorn (Gr)
†±1808
Frans T. Broos
~13-02-1788 Appingedam (Gr)
†19-01-1865 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
x 22-05-1823 Aduard Zuidhorn (Gr)
Enne Alberts
~05-04-1726 Rasquert Baflo (Gr)
x 24-11-1748 Obergum Winsum (Gr)
Martien Jans
~25-12-1728 Obergum Winsum (Gr)
Jan E. Hekkema
~17-06-1759 Obergum Winsum (Gr)
†<15-11-1797
x 31-08-1783 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
Hindrik G. Trip
~30-03-1725 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
†>1765 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
x 05-09-1756 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
Martje Louwes
~16-02-1731 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
†>1765
Grietje H. Trip
~08-05-1757 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
†18-05-1800 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
Elizabeth J. Hekkema
~27-12-1789 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
†17-10-1837 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
Grietje F. Broos
*03-09-1823 Garnwerd Ezinge (Gr)
†13-08-1883 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
Klaas Kamp
*01-09-1844 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
†08-09-1918 Delfzijl (Gr)
x 22-05-1874 Appingedam (Gr)
Renne S. Heemstra
*±1710 Ernstheem Winsum (Gr)
†14-01-1781 Ernstheem Winsum (Gr)
x 03-10-1746 RK Statie Uithuizen (Gr)
Cecilia P. Ketelaar
*±1720 Appingedam (Gr)
†09-11-1781 Ernstheem Winsum (Gr)
Pieter Rennes
~11-05-1756 RK Statie Den Hoorn (Gr)
†21-12-1790 Eenrum (Gr)
x 25-11-1784 Den Hoorn/Wehe Leens (Gr)
Jacob P. Alma
*±1730
x 11-05-1755 Usquert (Gr)
Grietje E. Tjaards
~21-03-1734 Uithuizen (Gr)
Trijntje J. Alma
*±1766 Den Andel Baflo (Gr)
†08-11-1834 Uithuizen (Gr)
Jacob P. Ketelaar
*08-12-1790 Leens (Gr)
†01-08-1860 Obergum Winsum (Gr)
x 20-01-1816 Uithuizen (Gr)
Evert Pieters
*±1730 Uithuizen (Gr)
x 02-01-1757 Uithuizen (Gr)
Elisabet Harkes
~20-03-1729 Kantens (Gr)
Harke E. Bos
~24-06-1764 Uithuizen (Gr)
[]05-09-1796 Usquert (Gr)
x 21-03-1795 Uithuizen (Gr)
Freerk Cornelis
*±1740 Den Andel Baflo (Gr)
x 05-04-1761 Uithuizen (Gr)
Rixte Jans
*±1740 Uithuizen (Gr)
Martjen Freerks
~02-11-1765 Uithuizen (Gr)
Grietje H. Bos
~11-03-1797 Uithuizen (Gr)
†16-01-1827 Tjamsweer Appingedam (Gr)
Petrus J. Ketelaar
*31-12-1817 Tjamsweer Appingedam (Gr)
†22-07-1889 Groningen
x 18-05-1843 Bierum Delfzijl (Gr)
Heije F. Vos
*±1725
x 07-12-1749 Wirdum Loppersum (Gr)
Geertjen P. Heikema
~24-03-1724 Middelstum (Gr)
Hindrik H. Vos
*±1760 Wirdum Loppersum (Gr)
x 16-11-1783 Bierum Delfzijl (Gr)
Willem Claassen
*±1740 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
x 07-11-1762 Bierum Delfzijl (Gr)
Dewerke Alberts
*±1735 Bierum Delfzijl (Gr)
†17-11-1820 Bierum Delfzijl (Gr)
Martjen Willems
~06-02-1763 Bierum Delfzijl (Gr)
†07-09-1847 Appingedam (Gr)
Heije H. Vos
~17-05-1789 Bierum Delfzijl (Gr)
†02-01-1844 Bierum Delfzijl (Gr)
x ±1808 Bierum Delfzijl (Gr)
Focke Selvester
*±1710 Bierum Delfzijl (Gr)
x 03-06-1736 Bierum Delfzijl (Gr)
Jantien Jans
*±1710 Appingedam (Gr)
Sijlvester Fokkes
~15-07-1737 Bierum Delfzijl (Gr)
[]04-12-1809 Bierum Delfzijl (Gr)
x 31-03-1771 Bierum Delfzijl (Gr)
Derk Jans
*±1705 Zeerijp ’t Zandt (Gr)
x ?-04-1730 Zeerijp ’t Zandt (Gr)
Geertijn Pieters
*±1710 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
Zwaantjen Derks
~05-09-1745 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
†29-11-1826 Bierum Delfzijl (Gr)
Anje Sijlvesters
~29-08-1790 Bierum Delfzijl (Gr)
†25-04-1862 Bierum Delfzijl (Gr)
Diewerke H. Vos
*09-02-1820 Bierum Delfzijl (Gr)
†11-05-1904 Delfzijl (Gr)
Anje T. Ketelaar
*22-05-1843 Bierum Delfzijl (Gr)
†09-10-1907 Delfzijl (Gr)
Grietje Kamp
*27-09-1875 Aduarderzijl Ezinge (Gr)
†08-05-1967 Bedum (Gr)
Hendrik Hoekzema
*24-01-1912 Ulrum (Gr)
†17-12-1987
x 01-09-1938 Noorddijk (Gr)
Berent Hindriks
~22-03-1685 Tolbert Leek (Gr)
†1773 Midwolde Leek (Gr)
x 30-12-1703 Midwolde Leek (Gr)
Anje Jochums
*±1676 Lettelbert Leek (Gr)
†10-01-1717 Midwolde Leek (Gr)
Jan Beerents
~16-01-1707 Midwolde Leek (Gr)
†08-?-1753 Midwolde Leek (Gr)
x 08-09-1743 Niezijl Grijpskerk (Gr)
?
Willem Jacobs
*±1688 Zevenhuizen Leek (Gr)
x 05-02-1708 Midwolde Leek (Gr)
Aefke Derks
*±1688 Zevenhuizen Leek (Gr)
Grietje W. Wind
~29-11-1711 Zevenhuizen Leek (Gr)
†28-09-1779 Leek (Gr)
?
Hindrik J. Roffel
~25-12-1750 Tolbert Leek (Gr)
†10-02-1813 Zevenhuizen Leek (Gr)
x 1779 Midwolde Leek (Gr)
Riemer Derx
*±1704 Leek (Gr)
x 10-12-1724 Leek (Gr)
Martjen Willems
*±1704 Roden (Dr)
Derk Riemers
~05-02-1730 Midwolde Leek (Gr)
†15-10-1785 Leek (Gr)
x 03-12-1752 Midwolde Leek (Gr)
Jacob S. Lant
*±1695 Roden (Dr)
x 31-08-1721 Midwolde Leek (Gr)
Aaltien Abels
~14-11-1697 Midwolde Leek (Gr)
Hiltje J. Lant
*30-06-1726 Leek (Gr)
†20-03-1791 Leek (Gr)
Aaltje D. Landt
~30-06-1754 Midwolde Leek (Gr)
†21-02-1837 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
Derk H. Roffel
*29-04-1785 Zevenhuizen Leek (Gr)
†25-05-1854 Marum (Gr)
x 27-09-1807 Midwolde Leek (Gr)
Willem Louwes
~01-09-1689 Zevenhuizen Leek (Gr)
x 23-07-1713 Midwolde Leek (Gr)
Hiltje Wolters
*±1695 Zevenhuizen Leek (Gr)
Wolter W. Wolters
*20-05-1727 Zevenhuizen Leek (Gr)
†<1765 Zevenhuizen Leek (Gr)
x 30-10-1747 Midwolde Leek (Gr)
Pier Jans
~22-07-1694 Midwolde Leek (Gr)
x 10-11-1715 Midwolde Leek (Gr)
Tietje Hindrix
*±1695 Lagemeeden Aduard (Gr)
†<1739 Oostum Ezinge Winsum (Gr)
Jeltje Piers
*±1725 Zevenhuizen Leek (Gr)
Fokke W. Wolters
~12-09-1762 Midwolde Leek (Gr)
†04-06-1863 Zevenhuizen Leek (Gr)
x ±1787 Groningen
Harmen A. Hummelen
~22-03-1696 Diever (Dr)
†01-08-1755 Zevenhuizen Leek (Gr)
x 14-05-1731 Midwolde Leek (Gr)
Jacobje Alberts
*±1700 Norg (Dr)
†±1758 Zevenhuizen Leek (Gr)
Jacob Harms
~18-03-1740 Midwolde Leek (Gr)
x 13-04-1766 Midwolde Leek (Gr)
Jacob Rommelts
*±1710 Zevenhuizen Leek (Gr)
x 04-11-1731 Midwolde Leek (Gr)
Aeltje Wolters
*±1710 Zevenhuizen Leek (Gr)
Geertjen Jacobs
~11-05-1738 Zevenhuizen Leek (Gr)
Aaltjen Jacobs
~22-03-1767 Midwolde Leek (Gr)
†04-10-1833 Zevenhuizen Leek (Gr)
Jeltje F. Wolters
*03-07-1788 Oostindie Zevenhuizen Leek (Gr)
†10-11-1877 Groningen
Jan D. Roffel
*08-05-1813 Zevenhuizen Leek (Gr)
†28-04-1911 Engelbert Noorddijk (Gr)
x 07-08-1869 Noorddijk (Gr)
Alje Garmts
~20-07-1710 Uithuizermeeden (Gr)
†22-06-1762 Uithuizermeeden (Gr)
x 08-10-1730 Uithuizermeeden (Gr)
Anje Jebbes
~22-08-1706 Uithuizermeeden (Gr)
[]06-06-1753 Uithuizermeeden (Gr)
Garmt A. Knollema
~26-09-1734 Uithuizermeeden (Gr)
†20-06-1821 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
x ±1766
Berend W. Rinkema
*±1719 Opende Grootegast (Gr)
†>1777 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
x 13-02-1746 Grootegast (Gr)
Lijdia Hindriks
*±1725 Niehove Oldehove (Gr)
†±1757 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
Geeskje B. Rinkema
~28-01-1748 Grootegast (Gr)
†19-03-1825 Harkstede Slochteren (Gr)
Berend G. Knollema
~26-08-1770 Noordwijk Marum Grootegast (Gr)
†27-03-1828 Harkstede Slochteren (Gr)
x 02-11-1794 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
Hinke Foppes
~15-10-1702 Wijnjeterp Opsterland (Fr)
†>1749 Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
x 1744 Bakkeveen Opsterland (Fr)
Wobken Jennes
*<1724 Bakkeveen Opsterland (Fr)
†>1749 Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
Foppe H. Walraven
~31-01-1745 Wijnjeterp Opsterland (Fr)
†30-09-1810 Harkstede Slochteren (Gr)
x ±1768
Gepke Jochems
*±1749 Wijnjewoude Opsterland (Fr)
†>1787
Wobbechien F. Walraven
*17-07-1772 Haulerwijk Ooststellingwerf (Fr)
†24-06-1826 Harkstede Slochteren (Gr)
Foppe B. Knollema
*15-10-1799 Engelbert Noorddijk (Gr)
†22-09-1850 Engelbert Noorddijk (Gr)
x 07-04-1830 Slochteren (Gr)
Jan Hebels
*±1710
x 12-04-1733 Kropswolde Hoogezand (Gr)
Froucke Peters
*±1710 Kropswolde Hoogezand (Gr)
Pieter J. Hebels
~18-07-1734 Kropswolde Hoogezand (Gr)
†<1828
x 01-05-1774 Kropswolde Hoogezand (Gr)
Hindrik Arents
*±1725
x
Grietje Harms
*±1725
Annechien Hindriks
~19-03-1752 Kropswolde Hoogezand (Gr)
†<1828
Hendrik P. Boerma
~11-08-1782 Kropswolde Hoogezand (Gr)
†12-09-1865 Kolham Slochteren (Gr)
x 02-04-1809 Slochteren (Gr)
Fopke Abels
*±1700 Nieuw Beerta (Gr)
x 14-11-1723 Nieuw Beerta (Gr)
Antie Ceberts
*±1700 Wymeer Ostfriesland (Dld)
Sebert F. Idema
~26-12-1734 Nieuw Beerta (Gr)
x 02-12-1759 Kropswolde Hoogezand (Gr)
Jan Gortemaecker
*±1695
Ida Jans
~27-03-1735 Kropswolde Hoogezand (Gr)
Niessien S. Idema
~29-05-1774 Kolham Slochteren (Gr)
†19-08-1826 Kolham Slochteren (Gr)
Aaltje H. Boerma
*20-08-1810 Kolham Slochteren (Gr)
†25-03-1868 Engelbert Noorddijk (Gr)
Niessien F. Knollema
*08-07-1832 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
†11-09-1926 Noorddijk (Gr)
Hendericus Roffel
*27-09-1874 Engelbert Noorddijk (Gr)
†25-04-1960 Sappemeer (Gr)
x 24-05-1902 Noorddijk (Gr)
Berend S. Nijdam
~29-03-1711 Grouw Idaarderadeel (Fr)
†Elsborg Eelderwolde (Dr)
x 01-03-1733 Boornbergum Smallingerland (Fr)
Alke Andries
*±1712 Smalle Ee Smallingerland (Fr)
Sieze B. Nijdam
~05-02-1734 Boornbergum Smallingerland (Fr)
x 21-03-1756 Haren (Gr)
Roeleff Willems
*±1700 Eelderwolde (Dr)
x 12-04-1727 Groningen
Albertijn Roeleffs
*±1700 Vries (Dr)
Trientje R. Kuipers
~11-04-1737 Haren (Gr)
†07-03-1814 Hoornschedijk Haren (Gr)
Roelf S. Nijdam
~16-12-1770 Haren (Gr)
†10-08-1836 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 27-03-1796 Haren (Gr)
Koop Derks
~23-03-1701 Emmen (Dr)
†16-12-1735
x 06-04-1727 Anloo (Dr)
Aaltje J. Sijberinge
*±1712 Noordlaren Haren (Gr)
Hindrik K. Nagelder
~25-01-1733 Gieten (Dr)
x 08-05-1757 Anloo (Dr)
Reinder J. Oostinge
~10-03-1700 Anloo (Dr)
†±1753 Vries (Dr)
x
Geesje J. Boelens
*±1700
Harmtien R. Oosterveld
~04-07-1734 Vries (Dr)
Agniete H. Nageldert
~17-04-1774 Haren (Gr)
†28-08-1846 Hoornschedijk Haren (Gr)
Sietze R. Nijdam
~26-02-1797 Hoornschedijk Haren (Gr)
†09-02-1876 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 03-04-1825 Haren (Gr)
Hindrik Derks
~08-01-1699 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
x 10-05-1722 Garnwerd Ezinge (Gr)
Frouke Sijgers
~27-03-1698 Leens (Gr)
†<13-12-1739 Wetsinge Adorp (Gr)
Sijger Hindriks
~06-11-1729 Sauwerd Adorp (Gr)
†27-04-1811 Wetsinge Adorp (Gr)
x 27-01-1754 Sauwerd Adorp (Gr)
Gerlof S. Jans
*±1705 Bedum (Gr)
x 04-12-1729 Bedum (Gr)
Diewerke J. Dorrenbush
~16-10-1707 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
Anje Gerlofs
~08-01-1730 Bedum (Gr)
†16-12-1812 Wetsinge Adorp (Gr)
Derk Siegers
~15-02-1756 Westerwijtwerd Middelstum (Gr)
†30-05-1824 Leek (Gr)
x 15-06-1788 Wetsinge Adorp (Gr)
Koert J. Smallenbroek
*±1685 Zuidlaarderveen Zuidlaren (Dr)
x 01-10-1724 Kropswolde Hoogezand (Gr)
Jantien Jacobs
*±1700 Kropswolde Hoogezand (Gr)
Jan C. Smallenbroek
*01-10-1724 Kropswolde Hoogezand (Gr)
†28-10-1807 Ezinge Winsum (Gr)
x 03-04-1757 Midwolde Leek (Gr)
Gerrit J. Olthof
~03-11-1681 Enter Wierden (Ov)
†<1738 Nietap Roden (Dr)
x 23-02-1716 Midwolde Leek (Gr)
Hillechien Harms
*±1685 Nietap Roden (Dr)
†>1767 Nietap Roden (Dr)
Claaske G. Olthof
~08-09-1724 Roden (Dr)
†<1807 Ezinge Winsum (Gr)
Trijntje J. Smallenbroek
~19-02-1764 Warfhuizen Leens (Gr)
†04-09-1839 Leek (Gr)
Jantje D. Siegers
~27-02-1803 Midwolde Leek (Gr)
†13-07-1865 Hoornschedijk Haren (Gr)
Jan Nijdam
*10-11-1836 Hoornschedijk Haren (Gr)
†09-05-1918 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 13-04-1861 Haren (Gr)
Alle Oijtjes
*19-01-1736 Midwolde Leek (Gr)
†01-12-1760 Glimmen Haren (Gr)
x
Jeltje Andries
*±1735
Andries Alles
~02-02-1755 Haren (Gr)
†15-12-1840 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 04-04-1779 Haren (Gr)
Hendrik Willems
*±1720
x 04-05-1741 Eelde (Dr)
Annechien Lucas
*±1720
Hindrikje Hindriks
~17-09-1755 Eelde (Dr)
Lucas A. Alles
~03-06-1787 Haren (Gr)
†03-07-1861 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 08-12-1816 Haren (Gr)
Alle Oijtjes
dezelfde als 240
x
Jeltje Andries
dezelfde als 241
Marten Alles
~29-05-1757 Haren (Gr)
†05-04-1824 Haren (Gr)
x 22-03-1778 Haren (Gr)
Jan G. Soldaat
*±1710
x 23-12-1745 Groningen
Marijke Jans
*±1715
†<1755
Annechien Jans
~19-03-1752 Eelde (Dr)
†27-07-1834 Hoornschedijk Haren (Gr)
Alkien M. Alles
~20-09-1795 Haren (Gr)
†10-01-1868 Glimmen Haren (Gr)
Andries Alles
*20-06-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
†31-03-1899 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 06-04-1839 Haren (Gr)
Sieze B. Nijdam
dezelfde als 112
x 21-03-1756 Haren (Gr)
Trientje R. Kuipers
dezelfde als 113
Berend S. Nijdam
~28-09-1766 Hoornschedijk Haren (Gr)
†30-08-1828 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 01-04-1804 Haren (Gr)
Berend S. Nijdam
dezelfde als 224
x 01-03-1733 Boornbergum Smallingerland (Fr)
Alke Andries
dezelfde als 225
Gealte B. Nijdam
~18-12-1746 Ureterp Opsterland (Fr)
†27-02-1826 Hoornschedijk Haren (Gr)
x 25-04-1773 Haren (Gr)
Alle Oijtjes
dezelfde als 240
x
Jeltje Andries
dezelfde als 241
Antje Alles
*±1750 Hoornschedijk Haren (Gr)
†03-03-1809 Hoornschedijk Haren (Gr)
Jeltje G. Nijdam
~29-04-1778 Haren (Gr)
†14-08-1845 Hoornschedijk Haren (Gr)
Trijntje B. Nijdam
*10-01-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
†24-08-1892 Hoornschedijk Haren (Gr)
Alkien Alles
*06-10-1839 Hoornschedijk Haren (Gr)
†31-01-1924 Haren (Gr)
Siena Nijdam
*30-11-1875 Hoornschedijk Haren (Gr)
†08-10-1955 Foxhol Hoogezand (Gr)
Wobbechien Roffel
*27-04-1919 Engelbert Noorddijk (Gr)
Henderikus J. Hoekzema
*05-02-1944 Bedum (Gr)
†21-03-2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 10-02-2022 15:22:49
Man
Vrouw
M/V
1 ♂
Henderikus Jan Hoekzema
leeftijd: 58 jaar
*05-02-1944 Bedum (Gr)
21-03-2002
relaties:
(1) huwelijk 16-12-1966 met
Johanna Wilhelmina de Rooij
leeftijd: 49 jaar
*25-03-1943 Tilburg (NB)
31-07-1992
(2) huwelijk 21-09-1996 met
Aaltje (Ali) van der Tuuk
leeftijd:
*21-08-1938 Amsterdam (NH)
2 ♂
Hendrik Hoekzema
leeftijd: 75 jaar
*24-01-1912 Ulrum (Gr)
17-12-1987
huwelijk 01-09-1938 in Noorddijk (Gr) met
Wobbechien Roffel
*27-04-1919 Engelbert Noorddijk (Gr)
4 ♂
Hendrik Hoekzema
leeftijd: 83 jaar
*24-09-1862 Groningen
10-01-1946 Groningen
relaties:
(1) huwelijk 24-12-1891 in Groningen met
Stientje Buiter
leeftijd: 42 jaar
*30-06-1867 Midwolde Leek (Gr)
29-05-1910 Dennenoord Zuidlaren (Dr)
(2) huwelijk 25-03-1911 in Leeuwarden (Fr) met
Grietje Kamp
leeftijd: 91 jaar
*27-09-1875 Aduarderzijl Ezinge (Gr)
08-05-1967 Bedum (Gr)
8 ♂
Hindrik Hoekzema
leeftijd: 69 jaar
*16-12-1818 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
14-01-1888 Nietap Roden (Dr)
huwelijk 09-08-1858 in Hoogkerk (Gr) met
Fokje Postuma
leeftijd: 82 jaar
*01-09-1838 Burum Kollumerland (Fr)
23-03-1921 Groningen
16 ♂
Hindrik Gerrits Hoekzema
leeftijd: 75 jaar
*08-11-1784 Oldekerk Doezum Grootegast (Gr)
~01-02-1785 Doezum Grootegast (Gr)
25-11-1859 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
huwelijk 22-11-1807 in Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr) met
Aaltje Egberts Lubberts
leeftijd: 66 jaar
*13-07-1791 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
~31-07-1791 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
03-01-1858 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
33 ♀
Marijke Hindriks Postema
leeftijd: ~79 jaar
~04-03-1759 Doezum Grootegast (Gr)
17-05-1838 Oldekerk Doezum Grootegast (Gr)
huwelijk 15-06-1788 in Oldekerk Doezum Grootegast (Gr) met
Berend Louwes Hoeksema
leeftijd: ~67 jaar
~20-06-1760 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
28-08-1827 Oldekerk Doezum Grootegast (Gr)
66 ♂
Hindrik Jans Weijerstrate
leeftijd: < 34 jaar
*±1725 Schuettorf Bentheim (Dld)
<1759
relaties:
(1) huwelijk 22-11-1744 in Doezum Grootegast (Gr) met
Trijntjen Harms
*±1725
(2) huwelijk 04-03-1757 in Doezum Grootegast (Gr) met
Wijbke Willems
leeftijd: ~71 jaar
~08-05-1729 Doezum Grootegast (Gr)
06-02-1801 Doezum Grootegast (Gr)
67 ♀
Wijbke Willems
leeftijd: ~71 jaar
~08-05-1729 Doezum Grootegast (Gr)
06-02-1801 Doezum Grootegast (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 04-03-1757 in Doezum Grootegast (Gr) met
Hindrik Jans Weijerstrate
leeftijd: < 34 jaar
*±1725 Schuettorf Bentheim (Dld)
<1759
(2) huwelijk 20-01-1760 in Doezum Grootegast (Gr) met
Riemer Willems Spoelstra
leeftijd: ~85 jaar
~16-03-1732 Tolbert Leek (Gr)
09-01-1818 Doezum Grootegast (Gr)
134 ♂
Willem Beenes
*±1700 Doezum Grootegast (Gr)
huwelijk 10-10-1723 in Doezum Grootegast (Gr) met
Marije Wobbes
~18-01-1691 Grootegast (Gr)
135 ♀
Marije Wobbes
~18-01-1691 Grootegast (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 23-01-1718 in Doezum Grootegast (Gr) met
Jan Meertens
leeftijd: < 23 jaar
*±1700 Doezum Grootegast (Gr)
<1723
(2) huwelijk 10-10-1723 in Doezum Grootegast (Gr) met
Willem Beenes
*±1700 Doezum Grootegast (Gr)
17 ♀
Aaltje Egberts Lubberts
leeftijd: 66 jaar
*13-07-1791 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
~31-07-1791 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
03-01-1858 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
huwelijk 22-11-1807 in Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr) met
Hindrik Gerrits Hoekzema
leeftijd: 75 jaar
*08-11-1784 Oldekerk Doezum Grootegast (Gr)
~01-02-1785 Doezum Grootegast (Gr)
25-11-1859 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
34 ♂
Egbert Klaassens Lubberts
leeftijd: ~76 jaar
~31-01-1751 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
12-11-1827 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
huwelijk 17-04-1785 in Hoogkerk (Gr) met
Tetje Onnes Harkema
leeftijd: ~77 jaar
~09-10-1760 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
23-05-1838 Hoogkerk (Gr)
68 ♂
Klaas Lubberts
*29-04-1714 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
~10-05-1714 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
huwelijk 18-10-1739 in Wierum Dorkwerd Aduard (Gr) met
Jantjen Haselhofs
*07-12-1718 Sappemeer (Gr)
136 ♂
Lubbert Egberts
*±1685 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
huwelijk 05-03-1706 in Wierum Dorkwerd Aduard (Gr) met
Klaaske Klasen
*±1685 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
137 ♀
Klaaske Klasen
*±1685 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
huwelijk 05-03-1706 in Wierum Dorkwerd Aduard (Gr) met
Lubbert Egberts
*±1685 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
69 ♀
Jantjen Haselhofs
*07-12-1718 Sappemeer (Gr)
huwelijk 18-10-1739 in Wierum Dorkwerd Aduard (Gr) met
Klaas Lubberts
*29-04-1714 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
~10-05-1714 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
138 ♂
Evert Haselhof
*±1695
huwelijk 19-12-1717 in Sappemeer (Gr) met
Hester Alles
*±1695 Hoogezand (Gr)
139 ♀
Hester Alles
*±1695 Hoogezand (Gr)
huwelijk 19-12-1717 in Sappemeer (Gr) met
Evert Haselhof
*±1695
35 ♀
Tetje Onnes Harkema
leeftijd: ~77 jaar
~09-10-1760 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
23-05-1838 Hoogkerk (Gr)
huwelijk 17-04-1785 in Hoogkerk (Gr) met
Egbert Klaassens Lubberts
leeftijd: ~76 jaar
~31-01-1751 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
12-11-1827 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
70 ♂
Onne Jans
~18-12-1709 Garnwerd Ezinge (Gr)
huwelijk 08-02-1756 in Leegkerk Hoogkerk (Gr) met
Aaltjen Jans
~08-05-1734 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
140 ♂
Jan Tijmens
*±1690 Garnwerd Ezinge (Gr)
huwelijk 23-05-1707 in Garnwerd Ezinge (Gr) met
Grietje Onnes
*±1690 Garnwerd Ezinge (Gr)
141 ♀
Grietje Onnes
*±1690 Garnwerd Ezinge (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 23-05-1707 in Garnwerd Ezinge (Gr) met
Jan Tijmens
*±1690 Garnwerd Ezinge (Gr)
(2) huwelijk 14-04-1715 in Garnwerd Ezinge (Gr) met
Jan Dercks
*±1690 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
71 ♀
Aaltjen Jans
~08-05-1734 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
huwelijk 08-02-1756 in Leegkerk Hoogkerk (Gr) met
Onne Jans
~18-12-1709 Garnwerd Ezinge (Gr)
142 ♂
Jan Jurriens
*±1710
huwelijk 05-07-1733 in Hoogkerk (Gr) met
Gietje Derks
*±1710 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
143 ♀
Gietje Derks
*±1710 Leegkerk Hoogkerk (Gr)
huwelijk 05-07-1733 in Hoogkerk (Gr) met
Jan Jurriens
*±1710
9 ♀
Fokje Postuma
leeftijd: 82 jaar
*01-09-1838 Burum Kollumerland (Fr)
23-03-1921 Groningen
huwelijk 09-08-1858 in Hoogkerk (Gr) met
Hindrik Hoekzema
leeftijd: 69 jaar
*16-12-1818 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
14-01-1888 Nietap Roden (Dr)
18 ♂
Jacob Pieters Postuma
leeftijd: 60 jaar
*26-10-1783 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
02-06-1844 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
huwelijk 01-05-1815 in Grijpskerk (Gr) met
Hendrikje Annes Diepstra
leeftijd: 52 jaar
*29-04-1796 Grijpskerk (Gr)
17-01-1849 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
36 ♂
Pieter Jacobs Postema
leeftijd: 75 jaar
*11-11-1751 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
~25-06-1752 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
13-01-1827 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
huwelijk 07-04-1782 in Niehove Oldehove (Gr) met
Folkertjen Nannengs
leeftijd: ~55 jaar
~01-04-1753 Burum Kollumerland (Fr)
21-10-1808 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
72 ♂
Jacob Jans
leeftijd: ± 22 jaar
*±1729 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
1751
huwelijk 23-03-1749 in Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr) met
Emke Pieters
leeftijd: < 83 jaar
*±1729 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
<1812
73 ♀
Emke Pieters
leeftijd: < 83 jaar
*±1729 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
<1812
huwelijk 23-03-1749 in Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr) met
Jacob Jans
leeftijd: ± 22 jaar
*±1729 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
1751
37 ♀
Folkertjen Nannengs
leeftijd: ~55 jaar
~01-04-1753 Burum Kollumerland (Fr)
21-10-1808 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
huwelijk 07-04-1782 in Niehove Oldehove (Gr) met
Pieter Jacobs Postema
leeftijd: 75 jaar
*11-11-1751 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
~25-06-1752 Gerkesklooster Achtkarspelen (Fr)
13-01-1827 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
74 ♂
Nanning Rinzes
~29-12-1715 Burum Kollumerland (Fr)
huwelijk 23-07-1741 in Kollum Kollumerland(Fr) met
Hylkjen Taekes
~02-07-1721 Burum Kollumerland (Fr)
148 ♂
Rinse Nannes
*±1690
huwelijk ±1714 in Kollumerland (Fr) met
Aaltje Dircks
*±1690
149 ♀
Aaltje Dircks
*±1690
huwelijk ±1714 in Kollumerland (Fr) met
Rinse Nannes
*±1690
75 ♀
Hylkjen Taekes
~02-07-1721 Burum Kollumerland (Fr)
huwelijk 23-07-1741 in Kollum Kollumerland(Fr) met
Nanning Rinzes
~29-12-1715 Burum Kollumerland (Fr)
150 ♂
Taecke Alkes
leeftijd: ~< 40 jaar
~18-12-1692 Burum Kollumerland (Fr)
<1732 Warfstermolen Kollumerland (Fr)
huwelijk ±1720 met
Dytjen Eltjens
* Op ’t Oog Burum (Fr)
~17-07-1701 Burum Kollumerland (Fr)
151 ♀
Dytjen Eltjens
* Op ’t Oog Burum (Fr)
~17-07-1701 Burum Kollumerland (Fr)
relaties:
(1) huwelijk ±1720 met
Taecke Alkes
leeftijd: ~< 40 jaar
~18-12-1692 Burum Kollumerland (Fr)
<1732 Warfstermolen Kollumerland (Fr)
(2) huwelijk <1740 met
Jan Klasen
*±1700
19 ♀
Hendrikje Annes Diepstra
leeftijd: 52 jaar
*29-04-1796 Grijpskerk (Gr)
17-01-1849 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
huwelijk 01-05-1815 in Grijpskerk (Gr) met
Jacob Pieters Postuma
leeftijd: 60 jaar
*26-10-1783 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
02-06-1844 Munnekezijl Kollumerland (Fr)
38 ♂
Anne Pieters Diepstra
leeftijd: 59 of 60 jaar
*1766 Visvliet Grijpskerk (Gr)
~06-03-1767 Visvliet Grijpskerk (Gr)
10-05-1826 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
huwelijk 12-09-1790 in Grijpskerk (Gr) met
Aaltje Jans
leeftijd: ~58 jaar
~06-03-1768 Grijpskerk (Gr)
04-10-1826 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
76 ♂
Pieter Fokkes Zijlstra
leeftijd: ~> 65 jaar
* Ees Doezum Grootegast (Gr)
~14-08-1729 Grootegast (Gr)
>1794 Lucaswolde Marum (Gr)
huwelijk 15-08-1756 in Grootegast (Gr) met
Antje Engberts
leeftijd: ~> 63 jaar
~22-04-1731 Niezijl Grijpskerk (Gr)
>1794 Lucaswolde Marum (Gr)
152 ♂
Focke Pieters
*±1700
huwelijk 14-11-1725 in Doezum Grootegast (Gr) met
Anje Hindricks
*±1700 Ehre Doezum (Gr)
153 ♀
Anje Hindricks
*±1700 Ehre Doezum (Gr)
huwelijk 14-11-1725 in Doezum Grootegast (Gr) met
Focke Pieters
*±1700
77 ♀
Antje Engberts
leeftijd: ~> 63 jaar
~22-04-1731 Niezijl Grijpskerk (Gr)
>1794 Lucaswolde Marum (Gr)
huwelijk 15-08-1756 in Grootegast (Gr) met
Pieter Fokkes Zijlstra
leeftijd: ~> 65 jaar
* Ees Doezum Grootegast (Gr)
~14-08-1729 Grootegast (Gr)
>1794 Lucaswolde Marum (Gr)
154 ♂
Engbert Frericks
leeftijd: ~> 59 jaar
~03-03-1709 Grijpskerk (Gr)
>1768 Doezum Grootegast (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 18-05-1730 in Niezijl Grijpskerk (Gr) met
Martien Clasen
leeftijd: ~< 40 jaar
~17-12-1706 Niezijl Grijpskerk (Gr)
<1746 Niezijl Grijpskerk (Gr)
(2) huwelijk 30-01-1746 in Niezijl Grijpskerk (Gr) met
Hiltje Louwes
~28-03-1723 Niezijl Grijpskerk (Gr)
155 ♀
Martien Clasen
leeftijd: ~< 40 jaar
~17-12-1706 Niezijl Grijpskerk (Gr)
<1746 Niezijl Grijpskerk (Gr)
huwelijk 18-05-1730 in Niezijl Grijpskerk (Gr) met
Engbert Frericks
leeftijd: ~> 59 jaar
~03-03-1709 Grijpskerk (Gr)
>1768 Doezum Grootegast (Gr)
39 ♀
Aaltje Jans
leeftijd: ~58 jaar
~06-03-1768 Grijpskerk (Gr)
04-10-1826 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
huwelijk 12-09-1790 in Grijpskerk (Gr) met
Anne Pieters Diepstra
leeftijd: 59 of 60 jaar
*1766 Visvliet Grijpskerk (Gr)
~06-03-1767 Visvliet Grijpskerk (Gr)
10-05-1826 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
78 ♂
Jan Tjebbes
~04-08-1737 Burum Kollumerland (Fr)
Grijpskerk (Gr)
huwelijk <1768 in Grijpskerk (Gr) met
Hindrikje Jacobs
~26-08-1742 Visvliet Grijpskerk (Gr)
156 ♂
Tjebbe Jans
~01-01-1709 Burum Kollumerland (Fr)
huwelijk in Buitenpost Achtkarspelen (Fr) met
Aaltjen Jans
*±1710 Buitenpost Achtkarspelen (Fr)
157 ♀
Aaltjen Jans
*±1710 Buitenpost Achtkarspelen (Fr)
huwelijk in Buitenpost Achtkarspelen (Fr) met
Tjebbe Jans
~01-01-1709 Burum Kollumerland (Fr)
79 ♀
Hindrikje Jacobs
~26-08-1742 Visvliet Grijpskerk (Gr)
huwelijk <1768 in Grijpskerk (Gr) met
Jan Tjebbes
~04-08-1737 Burum Kollumerland (Fr)
Grijpskerk (Gr)
158 ♂
Jacob Sijgers
*±1715 Visvliet Grijpskerk (Gr)
huwelijk <1738 in Visvliet Grijpskerk (Gr) met
Ebeltje Hindrijks
*±1715 Visvliet Grijpskerk (Gr)
159 ♀
Ebeltje Hindrijks
*±1715 Visvliet Grijpskerk (Gr)
huwelijk <1738 in Visvliet Grijpskerk (Gr) met
Jacob Sijgers
*±1715 Visvliet Grijpskerk (Gr)
5 ♀
Grietje Kamp
leeftijd: 91 jaar
*27-09-1875 Aduarderzijl Ezinge (Gr)
08-05-1967 Bedum (Gr)
huwelijk 25-03-1911 in Leeuwarden (Fr) met
Hendrik Hoekzema
leeftijd: 83 jaar
*24-09-1862 Groningen
10-01-1946 Groningen
10 ♂
Klaas Kamp
leeftijd: 74 jaar
*01-09-1844 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
08-09-1918 Delfzijl (Gr)
huwelijk 22-05-1874 in Appingedam (Gr) met
Anje Tecla Ketelaar
leeftijd: 64 jaar
*22-05-1843 Bierum Delfzijl (Gr)
09-10-1907 Delfzijl (Gr)
20 ♂
Johann Tons Friedrich Kamp
leeftijd: ± 58 jaar
*±1812 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
14-12-1870 Oostum Ezinge Winsum (Gr)
huwelijk 06-03-1841 in Aduard Zuidhorn (Gr) met
Grietje Franses Broos
leeftijd: 59 jaar
*03-09-1823 Garnwerd Ezinge (Gr)
13-08-1883 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
40 ♂
Johan Konrad Morilz (Bernd) Kamp
leeftijd: 49 jaar
*18-03-1770 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
18-01-1820 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
huwelijk in (Dld) met
Wilhelmine Dorethea Elisabeth Leszmann
leeftijd: ± 65 jaar
*±1767 (Dld)
±1832 (Dld)
41 ♀
Wilhelmine Dorethea Elisabeth Leszmann
leeftijd: ± 65 jaar
*±1767 (Dld)
±1832 (Dld)
huwelijk in (Dld) met
Johan Konrad Morilz (Bernd) Kamp
leeftijd: 49 jaar
*18-03-1770 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
18-01-1820 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
21 ♀
Grietje Franses Broos
leeftijd: 59 jaar
*03-09-1823 Garnwerd Ezinge (Gr)
13-08-1883 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
huwelijk 06-03-1841 in Aduard Zuidhorn (Gr) met
Johann Tons Friedrich Kamp
leeftijd: ± 58 jaar
*±1812 Heidenoldendorf Lippe (Dld)
14-12-1870 Oostum Ezinge Winsum (Gr)
42 ♂
Frans Thomas Broos
leeftijd: ~76 jaar
~13-02-1788 Appingedam (Gr)
19-01-1865 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
huwelijk 22-05-1823 in Aduard Zuidhorn (Gr) met
Elizabeth Jans Hekkema
leeftijd: ~47 jaar
~27-12-1789 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
17-10-1837 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
84 ♂
Thomas Fransen Broos
leeftijd: ~± 68 jaar
~22-11-1741 Appingedam (Gr)
±1809
relaties:
(1) huwelijk 08-05-1766 in Appingedam (Gr) met
Sieke Abbes Opts
leeftijd: < 41 jaar
*±1745 Blije Ferwerderadeel (Fr)
<1786
(2) huwelijk 25-05-1786 in Appingedam (Gr) met
Bijwke Gauwkes
leeftijd: ± 48 jaar
*21-04-1760 Oldehove Zuidhorn (Gr)
~27-04-1760 Oldehove Zuidhorn (Gr)
±1808
168 ♂
Frans Harmens Broos
leeftijd: ~± 91 jaar
~03-11-1706 Appingedam (Gr)
±1797 Appingedam (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 04-12-1740 in Appingedam (Gr) met
Jantien Thomas Jemans
leeftijd: < 31 jaar
*±1718 Ezinge Winsum (Gr)
<1749 Appingedam (Gr)
(2) huwelijk 27-04-1749 in Appingedam (Gr) met
Annechien Thomas Smeltsingh
*±1710 Appingedam (Gr)
169 ♀
Jantien Thomas Jemans
leeftijd: < 31 jaar
*±1718 Ezinge Winsum (Gr)
<1749 Appingedam (Gr)
huwelijk 04-12-1740 in Appingedam (Gr) met
Frans Harmens Broos
leeftijd: ~± 91 jaar
~03-11-1706 Appingedam (Gr)
±1797 Appingedam (Gr)
85 ♀
Bijwke Gauwkes
leeftijd: ± 48 jaar
*21-04-1760 Oldehove Zuidhorn (Gr)
~27-04-1760 Oldehove Zuidhorn (Gr)
±1808
huwelijk 25-05-1786 in Appingedam (Gr) met
Thomas Fransen Broos
leeftijd: ~± 68 jaar
~22-11-1741 Appingedam (Gr)
±1809
170 ♂
Gauke Clasen
leeftijd: ~61 jaar
~25-06-1719 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
[]26-03-1781 Oldehove Zuidhorn (Gr)
huwelijk 12-07-1750 in Oldehove Zuidhorn (Gr) met
Anna Margrieta Harmannus Wittingh
leeftijd: ~54 jaar
*19-02-1736 Oldehove Zuidhorn (Gr)
~26-02-1736 Oldehove Zuidhorn (Gr)
[]31-03-1790 Oldehove Zuidhorn (Gr)
171 ♀
Anna Margrieta Harmannus Wittingh
leeftijd: ~54 jaar
*19-02-1736 Oldehove Zuidhorn (Gr)
~26-02-1736 Oldehove Zuidhorn (Gr)
[]31-03-1790 Oldehove Zuidhorn (Gr)
huwelijk 12-07-1750 in Oldehove Zuidhorn (Gr) met
Gauke Clasen
leeftijd: ~61 jaar
~25-06-1719 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
[]26-03-1781 Oldehove Zuidhorn (Gr)
43 ♀
Elizabeth Jans Hekkema
leeftijd: ~47 jaar
~27-12-1789 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
17-10-1837 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
huwelijk 22-05-1823 in Aduard Zuidhorn (Gr) met
Frans Thomas Broos
leeftijd: ~76 jaar
~13-02-1788 Appingedam (Gr)
19-01-1865 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
86 ♂
Jan Ennes Hekkema
leeftijd: ~< 38 jaar
~17-06-1759 Obergum Winsum (Gr)
<15-11-1797
huwelijk 31-08-1783 in Noordhorn Zuidhorn (Gr) met
Grietje Hendriks Trip
leeftijd: ~43 jaar
~08-05-1757 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
18-05-1800 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
172 ♂
Enne Alberts
* Tinallinge Baflo (Gr)
~05-04-1726 Rasquert Baflo (Gr)
huwelijk 24-11-1748 in Obergum Winsum (Gr) met
Martien Jans
~25-12-1728 Obergum Winsum (Gr)
173 ♀
Martien Jans
~25-12-1728 Obergum Winsum (Gr)
huwelijk 24-11-1748 in Obergum Winsum (Gr) met
Enne Alberts
* Tinallinge Baflo (Gr)
~05-04-1726 Rasquert Baflo (Gr)
87 ♀
Grietje Hendriks Trip
leeftijd: ~43 jaar
~08-05-1757 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
18-05-1800 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 31-08-1783 in Noordhorn Zuidhorn (Gr) met
Jan Ennes Hekkema
leeftijd: ~< 38 jaar
~17-06-1759 Obergum Winsum (Gr)
<15-11-1797
(2) huwelijk 20-03-1799 in Noordhorn Zuidhorn (Gr) met
Hemme Jans Datema
leeftijd: 56 jaar
*11-01-1761 Oostwold Leek (Gr)
25-05-1817 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
174 ♂
Hindrik Geerts Trip
leeftijd: ~> 40 jaar
~30-03-1725 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
>1765 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
huwelijk 05-09-1756 in Wierum Dorkwerd Aduard (Gr) met
Martje Louwes
leeftijd: ~> 34 jaar
~16-02-1731 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
>1765
175 ♀
Martje Louwes
leeftijd: ~> 34 jaar
~16-02-1731 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
>1765
huwelijk 05-09-1756 in Wierum Dorkwerd Aduard (Gr) met
Hindrik Geerts Trip
leeftijd: ~> 40 jaar
~30-03-1725 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
>1765 Dorkwerd Aduard Hoogkerk (Gr)
11 ♀
Anje Tecla Ketelaar
leeftijd: 64 jaar
*22-05-1843 Bierum Delfzijl (Gr)
09-10-1907 Delfzijl (Gr)
huwelijk 22-05-1874 in Appingedam (Gr) met
Klaas Kamp
leeftijd: 74 jaar
*01-09-1844 Wierum Dorkwerd Aduard (Gr)
08-09-1918 Delfzijl (Gr)
22 ♂
Petrus Jacobs Ketelaar
leeftijd: 71 jaar
*31-12-1817 Tjamsweer Appingedam (Gr)
22-07-1889 Groningen
huwelijk 18-05-1843 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Diewerke Heijes Vos
leeftijd: 84 jaar
*09-02-1820 Bierum Delfzijl (Gr)
11-05-1904 Delfzijl (Gr)
44 ♂
Jacob Pieters Ketelaar
leeftijd: 69 jaar
*08-12-1790 Leens (Gr)
01-08-1860 Obergum Winsum (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 20-01-1816 in Uithuizen (Gr) met
Grietje Harkes Bos
leeftijd: ~29 jaar
* Usquert (Gr)
~11-03-1797 Uithuizen (Gr)
16-01-1827 Tjamsweer Appingedam (Gr)
(2) huwelijk 24-04-1828 in Middelstum (Gr) met
Catrina Jans Wieringa
leeftijd: ~37 jaar
~20-12-1793 ’t Zandt (Gr)
30-12-1830 Tjamsweer Appingedam (Gr)
(3) huwelijk 01-08-1832 in Appingedam (Gr) met
Aaltje Jans Wieringa
leeftijd: 85 jaar
*24-12-1803 Uithuizen (Gr)
06-05-1889 Den Hoorn/Wehe Leens (Gr)
88 ♂
Pieter Rennes
leeftijd: ~34 jaar
* Ernstheem Winsum (Gr)
~11-05-1756 RK Statie Den Hoorn (Gr)
21-12-1790 Eenrum (Gr)
[] Maarhuizen Winsum (Gr)
huwelijk 25-11-1784 in Den Hoorn/Wehe Leens (Gr) met
Trijntje Jacobs Alma
leeftijd: ± 68 jaar
*±1766 Den Andel Baflo (Gr)
08-11-1834 Uithuizen (Gr)
176 ♂
Renne Simons Heemstra
leeftijd: ± 71 jaar
*±1710 Ernstheem Winsum (Gr)
14-01-1781 Ernstheem Winsum (Gr)
huwelijk 03-10-1746 in RK Statie Uithuizen (Gr) met
Cecilia Pieters Ketelaar
leeftijd: ± 61 jaar
*±1720 Appingedam (Gr)
09-11-1781 Ernstheem Winsum (Gr)
177 ♀
Cecilia Pieters Ketelaar
leeftijd: ± 61 jaar
*±1720 Appingedam (Gr)
09-11-1781 Ernstheem Winsum (Gr)
huwelijk 03-10-1746 in RK Statie Uithuizen (Gr) met
Renne Simons Heemstra
leeftijd: ± 71 jaar
*±1710 Ernstheem Winsum (Gr)
14-01-1781 Ernstheem Winsum (Gr)
89 ♀
Trijntje Jacobs Alma
leeftijd: ± 68 jaar
*±1766 Den Andel Baflo (Gr)
08-11-1834 Uithuizen (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 25-11-1784 in Den Hoorn/Wehe Leens (Gr) met
Pieter Rennes
leeftijd: ~34 jaar
* Ernstheem Winsum (Gr)
~11-05-1756 RK Statie Den Hoorn (Gr)
21-12-1790 Eenrum (Gr)
[] Maarhuizen Winsum (Gr)
(2) huwelijk 27-01-1793 in Den Andel Baflo (Gr) met
Jan Jans Smit
leeftijd: ± 53 jaar
*±1767 Uithuizen (Gr)
09-05-1820 Uithuizen (Gr)
178 ♂
Jacob Pieters Alma
*±1730
huwelijk 11-05-1755 in Usquert (Gr) met
Grietje Eleonora Tjaards
~21-03-1734 Uithuizen (Gr)
179 ♀
Grietje Eleonora Tjaards
~21-03-1734 Uithuizen (Gr)
huwelijk 11-05-1755 in Usquert (Gr) met
Jacob Pieters Alma
*±1730
45 ♀
Grietje Harkes Bos
leeftijd: ~29 jaar
* Usquert (Gr)
~11-03-1797 Uithuizen (Gr)
16-01-1827 Tjamsweer Appingedam (Gr)
huwelijk 20-01-1816 in Uithuizen (Gr) met
Jacob Pieters Ketelaar
leeftijd: 69 jaar
*08-12-1790 Leens (Gr)
01-08-1860 Obergum Winsum (Gr)
90 ♂
Harke Everts Bos
leeftijd: ~32 jaar
~24-06-1764 Uithuizen (Gr)
[]05-09-1796 Usquert (Gr)
huwelijk 21-03-1795 in Uithuizen (Gr) met
Martjen Freerks
~02-11-1765 Uithuizen (Gr)
180 ♂
Evert Pieters
*±1730 Uithuizen (Gr)
huwelijk 02-01-1757 in Uithuizen (Gr) met
Elisabet Harkes
~20-03-1729 Kantens (Gr)
181 ♀
Elisabet Harkes
~20-03-1729 Kantens (Gr)
huwelijk 02-01-1757 in Uithuizen (Gr) met
Evert Pieters
*±1730 Uithuizen (Gr)
91 ♀
Martjen Freerks
~02-11-1765 Uithuizen (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 21-03-1795 in Uithuizen (Gr) met
Harke Everts Bos
leeftijd: ~32 jaar
~24-06-1764 Uithuizen (Gr)
[]05-09-1796 Usquert (Gr)
(2) huwelijk 31-01-1798 in Usquert (Gr) met
Rienje Berents
*±1760
182 ♂
Freerk Cornelis
*±1740 Den Andel Baflo (Gr)
huwelijk 05-04-1761 in Uithuizen (Gr) met
Rixte Jans
*±1740 Uithuizen (Gr)
183 ♀
Rixte Jans
*±1740 Uithuizen (Gr)
huwelijk 05-04-1761 in Uithuizen (Gr) met
Freerk Cornelis
*±1740 Den Andel Baflo (Gr)
23 ♀
Diewerke Heijes Vos
leeftijd: 84 jaar
*09-02-1820 Bierum Delfzijl (Gr)
11-05-1904 Delfzijl (Gr)
huwelijk 18-05-1843 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Petrus Jacobs Ketelaar
leeftijd: 71 jaar
*31-12-1817 Tjamsweer Appingedam (Gr)
22-07-1889 Groningen
46 ♂
Heije Hindriks Vos
leeftijd: ~54 jaar
~17-05-1789 Bierum Delfzijl (Gr)
02-01-1844 Bierum Delfzijl (Gr)
huwelijk ±1808 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Anje Sijlvesters
leeftijd: ~71 jaar
~29-08-1790 Bierum Delfzijl (Gr)
25-04-1862 Bierum Delfzijl (Gr)
92 ♂
Hindrik Haijes Vos
*±1760 Wirdum Loppersum (Gr)
huwelijk 16-11-1783 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Martjen Willems
leeftijd: ~84 jaar
~06-02-1763 Bierum Delfzijl (Gr)
07-09-1847 Appingedam (Gr)
184 ♂
Heije Freerks Vos
*±1725
huwelijk 07-12-1749 in Wirdum Loppersum (Gr) met
Geertjen Pieters Heikema
~24-03-1724 Middelstum (Gr)
185 ♀
Geertjen Pieters Heikema
~24-03-1724 Middelstum (Gr)
huwelijk 07-12-1749 in Wirdum Loppersum (Gr) met
Heije Freerks Vos
*±1725
93 ♀
Martjen Willems
leeftijd: ~84 jaar
~06-02-1763 Bierum Delfzijl (Gr)
07-09-1847 Appingedam (Gr)
huwelijk 16-11-1783 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Hindrik Haijes Vos
*±1760 Wirdum Loppersum (Gr)
186 ♂
Willem Claassen
*±1740 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
huwelijk 07-11-1762 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Dewerke Alberts
leeftijd: ± 85 jaar
*±1735 Bierum Delfzijl (Gr)
17-11-1820 Bierum Delfzijl (Gr)
187 ♀
Dewerke Alberts
leeftijd: ± 85 jaar
*±1735 Bierum Delfzijl (Gr)
17-11-1820 Bierum Delfzijl (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 07-11-1762 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Willem Claassen
*±1740 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
(2) huwelijk 21-10-1798 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Duurt Hindriks
leeftijd: ~< 74 jaar
~12-06-1746 Godlinze Bierum (Gr)
<1820
47 ♀
Anje Sijlvesters
leeftijd: ~71 jaar
~29-08-1790 Bierum Delfzijl (Gr)
25-04-1862 Bierum Delfzijl (Gr)
relaties:
(1) huwelijk ±1808 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Heije Hindriks Vos
leeftijd: ~54 jaar
~17-05-1789 Bierum Delfzijl (Gr)
02-01-1844 Bierum Delfzijl (Gr)
(2) huwelijk 11-10-1845 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Jakob Tomas Bronsema
leeftijd: ~83 jaar
~28-08-1796 Spijk Bierum (Gr)
24-01-1880 Holwierde Bierum (Gr)
94 ♂
Sijlvester Fokkes
leeftijd: ~72 jaar
~15-07-1737 Bierum Delfzijl (Gr)
[]04-12-1809 Bierum Delfzijl (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 27-11-1763 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Aafke Jans
leeftijd: < 31 jaar
*±1740 Eppenhuizen Kantens (Gr)
<1771
(2) huwelijk 31-03-1771 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Zwaantjen Derks
leeftijd: ~81 jaar
~05-09-1745 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
29-11-1826 Bierum Delfzijl (Gr)
188 ♂
Focke Selvester
*±1710 Bierum Delfzijl (Gr)
huwelijk 03-06-1736 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Jantien Jans
*±1710 Appingedam (Gr)
189 ♀
Jantien Jans
*±1710 Appingedam (Gr)
huwelijk 03-06-1736 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Focke Selvester
*±1710 Bierum Delfzijl (Gr)
95 ♀
Zwaantjen Derks
leeftijd: ~81 jaar
~05-09-1745 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
29-11-1826 Bierum Delfzijl (Gr)
huwelijk 31-03-1771 in Bierum Delfzijl (Gr) met
Sijlvester Fokkes
leeftijd: ~72 jaar
~15-07-1737 Bierum Delfzijl (Gr)
[]04-12-1809 Bierum Delfzijl (Gr)
190 ♂
Derk Jans
*±1705 Zeerijp ’t Zandt (Gr)
huwelijk ?-04-1730 in Zeerijp ’t Zandt (Gr) met
Geertijn Pieters
*±1710 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
191 ♀
Geertijn Pieters
*±1710 Eenum Loppersum ’t Zandt (Gr)
huwelijk ?-04-1730 in Zeerijp ’t Zandt (Gr) met
Derk Jans
*±1705 Zeerijp ’t Zandt (Gr)
3 ♀
Wobbechien Roffel
*27-04-1919 Engelbert Noorddijk (Gr)
huwelijk 01-09-1938 in Noorddijk (Gr) met
Hendrik Hoekzema
leeftijd: 75 jaar
*24-01-1912 Ulrum (Gr)
17-12-1987
6 ♂
Hendericus Roffel
leeftijd: 85 jaar
*27-09-1874 Engelbert Noorddijk (Gr)
25-04-1960 Sappemeer (Gr)
huwelijk 24-05-1902 in Noorddijk (Gr) met
Siena Nijdam
leeftijd: 79 jaar
*30-11-1875 Hoornschedijk Haren (Gr)
08-10-1955 Foxhol Hoogezand (Gr)
12 ♂
Jan Derks Roffel
leeftijd: 97 jaar
*08-05-1813 Zevenhuizen Leek (Gr)
28-04-1911 Engelbert Noorddijk (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 20-09-1843 in Zutphen (Gld) met
Elizabeth Catharina Gerdesse
leeftijd: 43 jaar
*30-05-1821 Beers (NB)
10-04-1865 Foxhol Hoogezand (Gr)
(2) huwelijk 07-08-1869 in Noorddijk (Gr) met
Niessien Foppes Knollema
leeftijd: 94 jaar
*08-07-1832 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
11-09-1926 Noorddijk (Gr)
24 ♂
Derk Hindriks Roffel
leeftijd: 69 jaar
*29-04-1785 Zevenhuizen Leek (Gr)
~08-05-1785 Midwolde Leek (Gr)
25-05-1854 Marum (Gr)
huwelijk 27-09-1807 in Midwolde Leek (Gr) met
Jeltje Fokkes Wolters
leeftijd: 89 jaar
*03-07-1788 Oostindie Zevenhuizen Leek (Gr)
~06-07-1788 Midwolde Leek (Gr)
10-11-1877 Groningen
48 ♂
Hindrik Jans Roffel
leeftijd: ~62 jaar
~25-12-1750 Tolbert Leek (Gr)
10-02-1813 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 1779 in Midwolde Leek (Gr) met
Aaltje Derks Landt
leeftijd: ~82 jaar
* Leek (Gr)
~30-06-1754 Midwolde Leek (Gr)
21-02-1837 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
96 ♂
Jan Beerents
leeftijd: ~45 of 46 jaar
* Niezijl Grijpskerk (Gr)
~16-01-1707 Midwolde Leek (Gr)
08-?-1753 Midwolde Leek (Gr)
huwelijk 08-09-1743 in Niezijl Grijpskerk (Gr) met
Grietje Willems Wind
leeftijd: ~67 jaar
~29-11-1711 Zevenhuizen Leek (Gr)
28-09-1779 Leek (Gr)
192 ♂
Berent Hindriks
leeftijd: ~87 of 88 jaar
~22-03-1685 Tolbert Leek (Gr)
1773 Midwolde Leek (Gr)
huwelijk 30-12-1703 in Midwolde Leek (Gr) met
Anje Jochums
leeftijd: ± 41 jaar
*±1676 Lettelbert Leek (Gr)
10-01-1717 Midwolde Leek (Gr)
193 ♀
Anje Jochums
leeftijd: ± 41 jaar
*±1676 Lettelbert Leek (Gr)
10-01-1717 Midwolde Leek (Gr)
huwelijk 30-12-1703 in Midwolde Leek (Gr) met
Berent Hindriks
leeftijd: ~87 of 88 jaar
~22-03-1685 Tolbert Leek (Gr)
1773 Midwolde Leek (Gr)
97 ♀
Grietje Willems Wind
leeftijd: ~67 jaar
~29-11-1711 Zevenhuizen Leek (Gr)
28-09-1779 Leek (Gr)
huwelijk 08-09-1743 in Niezijl Grijpskerk (Gr) met
Jan Beerents
leeftijd: ~45 of 46 jaar
* Niezijl Grijpskerk (Gr)
~16-01-1707 Midwolde Leek (Gr)
08-?-1753 Midwolde Leek (Gr)
194 ♂
Willem Jacobs
*±1688 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 05-02-1708 in Midwolde Leek (Gr) met
Aefke Derks
*±1688 Zevenhuizen Leek (Gr)
195 ♀
Aefke Derks
*±1688 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 05-02-1708 in Midwolde Leek (Gr) met
Willem Jacobs
*±1688 Zevenhuizen Leek (Gr)
49 ♀
Aaltje Derks Landt
leeftijd: ~82 jaar
* Leek (Gr)
~30-06-1754 Midwolde Leek (Gr)
21-02-1837 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
huwelijk 1779 in Midwolde Leek (Gr) met
Hindrik Jans Roffel
leeftijd: ~62 jaar
~25-12-1750 Tolbert Leek (Gr)
10-02-1813 Zevenhuizen Leek (Gr)
98 ♂
Derk Riemers
leeftijd: ~55 jaar
~05-02-1730 Midwolde Leek (Gr)
15-10-1785 Leek (Gr)
huwelijk 03-12-1752 in Midwolde Leek (Gr) met
Hiltje Jacobs Lant
leeftijd: 64 jaar
*30-06-1726 Leek (Gr)
~07-07-1726 Midwolde Leek (Gr)
20-03-1791 Leek (Gr)
196 ♂
Riemer Derx
*±1704 Leek (Gr)
huwelijk 10-12-1724 in Leek (Gr) met
Martjen Willems
*±1704 Roden (Dr)
197 ♀
Martjen Willems
*±1704 Roden (Dr)
huwelijk 10-12-1724 in Leek (Gr) met
Riemer Derx
*±1704 Leek (Gr)
99 ♀
Hiltje Jacobs Lant
leeftijd: 64 jaar
*30-06-1726 Leek (Gr)
~07-07-1726 Midwolde Leek (Gr)
20-03-1791 Leek (Gr)
huwelijk 03-12-1752 in Midwolde Leek (Gr) met
Derk Riemers
leeftijd: ~55 jaar
~05-02-1730 Midwolde Leek (Gr)
15-10-1785 Leek (Gr)
198 ♂
Jacob Sipkes Lant
*±1695 Roden (Dr)
huwelijk 31-08-1721 in Midwolde Leek (Gr) met
Aaltien Abels
~14-11-1697 Midwolde Leek (Gr)
199 ♀
Aaltien Abels
~14-11-1697 Midwolde Leek (Gr)
huwelijk 31-08-1721 in Midwolde Leek (Gr) met
Jacob Sipkes Lant
*±1695 Roden (Dr)
25 ♀
Jeltje Fokkes Wolters
leeftijd: 89 jaar
*03-07-1788 Oostindie Zevenhuizen Leek (Gr)
~06-07-1788 Midwolde Leek (Gr)
10-11-1877 Groningen
huwelijk 27-09-1807 in Midwolde Leek (Gr) met
Derk Hindriks Roffel
leeftijd: 69 jaar
*29-04-1785 Zevenhuizen Leek (Gr)
~08-05-1785 Midwolde Leek (Gr)
25-05-1854 Marum (Gr)
50 ♂
Fokke Wolters Wolters
leeftijd: ~100 jaar
* Zevenhuizen Leek (Gr)
~12-09-1762 Midwolde Leek (Gr)
04-06-1863 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk ±1787 in Groningen met
Aaltjen Jacobs
leeftijd: ~66 jaar
* Zevenhuizen Leek (Gr)
~22-03-1767 Midwolde Leek (Gr)
04-10-1833 Zevenhuizen Leek (Gr)
100 ♂
Wolter Willems Wolters
leeftijd: < 38 jaar
*20-05-1727 Zevenhuizen Leek (Gr)
~22-05-1727 Midwolde Leek (Gr)
<1765 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 30-10-1747 in Midwolde Leek (Gr) met
Jeltje Piers
*±1725 Zevenhuizen Leek (Gr)
200 ♂
Willem Louwes
~01-09-1689 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 23-07-1713 in Midwolde Leek (Gr) met
Hiltje Wolters
*±1695 Zevenhuizen Leek (Gr)
201 ♀
Hiltje Wolters
*±1695 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 23-07-1713 in Midwolde Leek (Gr) met
Willem Louwes
~01-09-1689 Zevenhuizen Leek (Gr)
101 ♀
Jeltje Piers
*±1725 Zevenhuizen Leek (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 30-10-1747 in Midwolde Leek (Gr) met
Wolter Willems Wolters
leeftijd: < 38 jaar
*20-05-1727 Zevenhuizen Leek (Gr)
~22-05-1727 Midwolde Leek (Gr)
<1765 Zevenhuizen Leek (Gr)
(2) huwelijk 23-06-1765 in Midwolde Leek (Gr) met
Hindrik Jans
*±1725 Zevenhuizen Leek (Gr)
202 ♂
Pier Jans
~22-07-1694 Midwolde Leek (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 10-11-1715 in Midwolde Leek (Gr) met
Tietje Hindrix
leeftijd: < 44 jaar
*±1695 Lagemeeden Aduard (Gr)
<1739 Oostum Ezinge Winsum (Gr)
(2) huwelijk 01-02-1739 in Garnwerd Ezinge (Gr) met
Geertien Ennes
~28-03-1697 Zuurdijk Leens (Gr)
203 ♀
Tietje Hindrix
leeftijd: < 44 jaar
*±1695 Lagemeeden Aduard (Gr)
<1739 Oostum Ezinge Winsum (Gr)
huwelijk 10-11-1715 in Midwolde Leek (Gr) met
Pier Jans
~22-07-1694 Midwolde Leek (Gr)
51 ♀
Aaltjen Jacobs
leeftijd: ~66 jaar
* Zevenhuizen Leek (Gr)
~22-03-1767 Midwolde Leek (Gr)
04-10-1833 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk ±1787 in Groningen met
Fokke Wolters Wolters
leeftijd: ~100 jaar
* Zevenhuizen Leek (Gr)
~12-09-1762 Midwolde Leek (Gr)
04-06-1863 Zevenhuizen Leek (Gr)
102 ♂
Jacob Harms
~18-03-1740 Midwolde Leek (Gr)
huwelijk 13-04-1766 in Midwolde Leek (Gr) met
Geertjen Jacobs
~11-05-1738 Zevenhuizen Leek (Gr)
204 ♂
Harmen Alberts Hummelen
leeftijd: ~59 jaar
~22-03-1696 Diever (Dr)
01-08-1755 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 14-05-1731 in Midwolde Leek (Gr) met
Jacobje Alberts
leeftijd: ± 58 jaar
*±1700 Norg (Dr)
±1758 Zevenhuizen Leek (Gr)
205 ♀
Jacobje Alberts
leeftijd: ± 58 jaar
*±1700 Norg (Dr)
±1758 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 14-05-1731 in Midwolde Leek (Gr) met
Harmen Alberts Hummelen
leeftijd: ~59 jaar
~22-03-1696 Diever (Dr)
01-08-1755 Zevenhuizen Leek (Gr)
103 ♀
Geertjen Jacobs
~11-05-1738 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 13-04-1766 in Midwolde Leek (Gr) met
Jacob Harms
~18-03-1740 Midwolde Leek (Gr)
206 ♂
Jacob Rommelts
*±1710 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 04-11-1731 in Midwolde Leek (Gr) met
Aeltje Wolters
*±1710 Zevenhuizen Leek (Gr)
207 ♀
Aeltje Wolters
*±1710 Zevenhuizen Leek (Gr)
huwelijk 04-11-1731 in Midwolde Leek (Gr) met
Jacob Rommelts
*±1710 Zevenhuizen Leek (Gr)
13 ♀
Niessien Foppes Knollema
leeftijd: 94 jaar
*08-07-1832 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
11-09-1926 Noorddijk (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 27-05-1854 in Slochteren (Gr) met
Jan Arents Walraven
leeftijd: 33 jaar
*29-07-1826 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
17-03-1860 Uithuizen (Gr)
(2) huwelijk 07-08-1869 in Noorddijk (Gr) met
Jan Derks Roffel
leeftijd: 97 jaar
*08-05-1813 Zevenhuizen Leek (Gr)
28-04-1911 Engelbert Noorddijk (Gr)
26 ♂
Foppe Berends Knollema
leeftijd: 50 jaar
*15-10-1799 Engelbert Noorddijk (Gr)
~20-10-1799 Engelbert Noorddijk (Gr)
22-09-1850 Engelbert Noorddijk (Gr)
huwelijk 07-04-1830 in Slochteren (Gr) met
Aaltje Hindriks Boerma
leeftijd: 57 jaar
*20-08-1810 Kolham Slochteren (Gr)
25-03-1868 Engelbert Noorddijk (Gr)
52 ♂
Berend Garmts Knollema
leeftijd: ~57 jaar
* Lucaswolde Marum (Gr)
~26-08-1770 Noordwijk Marum Grootegast (Gr)
27-03-1828 Harkstede Slochteren (Gr)
huwelijk 02-11-1794 in Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr) met
Wobbechien Foppes Walraven
leeftijd: 53 jaar
*17-07-1772 Haulerwijk Ooststellingwerf (Fr)
~30-08-1772 Donkerbroek Ooststellingwerf (Fr)
24-06-1826 Harkstede Slochteren (Gr)
104 ♂
Garmt Aljes Knollema
leeftijd: ~86 jaar
~26-09-1734 Uithuizermeeden (Gr)
20-06-1821 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
huwelijk ±1766 met
Geeskje Berends Rinkema
leeftijd: ~77 jaar
~28-01-1748 Grootegast (Gr)
19-03-1825 Harkstede Slochteren (Gr)
208 ♂
Alje Garmts
leeftijd: ~51 jaar
~20-07-1710 Uithuizermeeden (Gr)
22-06-1762 Uithuizermeeden (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 08-10-1730 in Uithuizermeeden (Gr) met
Anje Jebbes
leeftijd: ~46 jaar
~22-08-1706 Uithuizermeeden (Gr)
[]06-06-1753 Uithuizermeeden (Gr)
(2) huwelijk 09-02-1754 in Uithuizermeeden (Gr) met
Saartje Hindriks
*±1720 Middelstum (Gr)
(3) huwelijk 16-05-1756 in Uithuizermeeden (Gr) met
Venje Thomas
*±1730 Stedum (Gr)
209 ♀
Anje Jebbes
leeftijd: ~46 jaar
~22-08-1706 Uithuizermeeden (Gr)
[]06-06-1753 Uithuizermeeden (Gr)
huwelijk 08-10-1730 in Uithuizermeeden (Gr) met
Alje Garmts
leeftijd: ~51 jaar
~20-07-1710 Uithuizermeeden (Gr)
22-06-1762 Uithuizermeeden (Gr)
105 ♀
Geeskje Berends Rinkema
leeftijd: ~77 jaar
~28-01-1748 Grootegast (Gr)
19-03-1825 Harkstede Slochteren (Gr)
huwelijk ±1766 met
Garmt Aljes Knollema
leeftijd: ~86 jaar
~26-09-1734 Uithuizermeeden (Gr)
20-06-1821 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
210 ♂
Berend Willems Rinkema
leeftijd: > 58 jaar
*±1719 Opende Grootegast (Gr)
>1777 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 13-02-1746 in Grootegast (Gr) met
Lijdia Hindriks
leeftijd: ± 32 jaar
*±1725 Niehove Oldehove (Gr)
±1757 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
(2) huwelijk ±1765 met
Jantje Onnes
*±1730
211 ♀
Lijdia Hindriks
leeftijd: ± 32 jaar
*±1725 Niehove Oldehove (Gr)
±1757 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
huwelijk 13-02-1746 in Grootegast (Gr) met
Berend Willems Rinkema
leeftijd: > 58 jaar
*±1719 Opende Grootegast (Gr)
>1777 Sebaldeburen Grootegast (Gr)
53 ♀
Wobbechien Foppes Walraven
leeftijd: 53 jaar
*17-07-1772 Haulerwijk Ooststellingwerf (Fr)
~30-08-1772 Donkerbroek Ooststellingwerf (Fr)
24-06-1826 Harkstede Slochteren (Gr)
huwelijk 02-11-1794 in Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr) met
Berend Garmts Knollema
leeftijd: ~57 jaar
* Lucaswolde Marum (Gr)
~26-08-1770 Noordwijk Marum Grootegast (Gr)
27-03-1828 Harkstede Slochteren (Gr)
106 ♂
Foppe Hindriks Walraven
leeftijd: ~65 jaar
* Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
~31-01-1745 Wijnjeterp Opsterland (Fr)
30-09-1810 Harkstede Slochteren (Gr)
[]04-10-1810 Harkstede Slochteren (Gr)
huwelijk ±1768 met
Gepke Jochems
leeftijd: > 38 jaar
*±1749 Wijnjewoude Opsterland (Fr)
>1787
212 ♂
Hinke Foppes
leeftijd: ~> 47 jaar
~15-10-1702 Wijnjeterp Opsterland (Fr)
>1749 Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
huwelijk 1744 in Bakkeveen Opsterland (Fr) met
Wobken Jennes
leeftijd: > 25 jaar
*<1724 Bakkeveen Opsterland (Fr)
>1749 Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
213 ♀
Wobken Jennes
leeftijd: > 25 jaar
*<1724 Bakkeveen Opsterland (Fr)
>1749 Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
huwelijk 1744 in Bakkeveen Opsterland (Fr) met
Hinke Foppes
leeftijd: ~> 47 jaar
~15-10-1702 Wijnjeterp Opsterland (Fr)
>1749 Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
107 ♀
Gepke Jochems
leeftijd: > 38 jaar
*±1749 Wijnjewoude Opsterland (Fr)
>1787
huwelijk ±1768 met
Foppe Hindriks Walraven
leeftijd: ~65 jaar
* Siegerswoude Tietjerksteradeel (Fr)
~31-01-1745 Wijnjeterp Opsterland (Fr)
30-09-1810 Harkstede Slochteren (Gr)
[]04-10-1810 Harkstede Slochteren (Gr)
27 ♀
Aaltje Hindriks Boerma
leeftijd: 57 jaar
*20-08-1810 Kolham Slochteren (Gr)
25-03-1868 Engelbert Noorddijk (Gr)
huwelijk 07-04-1830 in Slochteren (Gr) met
Foppe Berends Knollema
leeftijd: 50 jaar
*15-10-1799 Engelbert Noorddijk (Gr)
~20-10-1799 Engelbert Noorddijk (Gr)
22-09-1850 Engelbert Noorddijk (Gr)
54 ♂
Hendrik Pieters Boerma
leeftijd: ~83 jaar
~11-08-1782 Kropswolde Hoogezand (Gr)
12-09-1865 Kolham Slochteren (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 02-04-1809 in Slochteren (Gr) met
Niessien Sebes Idema
leeftijd: ~52 jaar
~29-05-1774 Kolham Slochteren (Gr)
19-08-1826 Kolham Slochteren (Gr)
(2) huwelijk 24-10-1829 in Slochteren (Gr) met
Catharina van der Kamp
leeftijd: ~71 jaar
* Groningen bij Spilsluizen
~03-11-1782 Groningen Nieuwe Kerk
09-07-1854 Scharmer Harkstede/Slochteren (Gr)
108 ♂
Pieter Jans Hebels
leeftijd: ~< 94 jaar
~18-07-1734 Kropswolde Hoogezand (Gr)
<1828
huwelijk 01-05-1774 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Annechien Hindriks
leeftijd: ~< 76 jaar
~19-03-1752 Kropswolde Hoogezand (Gr)
<1828
216 ♂
Jan Hebels
*±1710
huwelijk 12-04-1733 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Froucke Peters
*±1710 Kropswolde Hoogezand (Gr)
217 ♀
Froucke Peters
*±1710 Kropswolde Hoogezand (Gr)
huwelijk 12-04-1733 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Jan Hebels
*±1710
109 ♀
Annechien Hindriks
leeftijd: ~< 76 jaar
~19-03-1752 Kropswolde Hoogezand (Gr)
<1828
huwelijk 01-05-1774 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Pieter Jans Hebels
leeftijd: ~< 94 jaar
~18-07-1734 Kropswolde Hoogezand (Gr)
<1828
218 ♂
Hindrik Arents
*±1725
huwelijk met
Grietje Harms
*±1725
219 ♀
Grietje Harms
*±1725
huwelijk met
Hindrik Arents
*±1725
55 ♀
Niessien Sebes Idema
leeftijd: ~52 jaar
~29-05-1774 Kolham Slochteren (Gr)
19-08-1826 Kolham Slochteren (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 23-06-1799 in Kolham Slochteren (Gr) met
Geert Pieters
leeftijd: < 35 jaar
*±1774 Kolham Slochteren (Gr)
<1809
(2) huwelijk 02-04-1809 in Slochteren (Gr) met
Hendrik Pieters Boerma
leeftijd: ~83 jaar
~11-08-1782 Kropswolde Hoogezand (Gr)
12-09-1865 Kolham Slochteren (Gr)
110 ♂
Sebert Fopkes Idema
~26-12-1734 Nieuw Beerta (Gr)
huwelijk 02-12-1759 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Ida Jans
~27-03-1735 Kropswolde Hoogezand (Gr)
220 ♂
Fopke Abels
*±1700 Nieuw Beerta (Gr)
huwelijk 14-11-1723 in Nieuw Beerta (Gr) met
Antie Ceberts
*±1700 Wymeer Ostfriesland (Dld)
221 ♀
Antie Ceberts
*±1700 Wymeer Ostfriesland (Dld)
huwelijk 14-11-1723 in Nieuw Beerta (Gr) met
Fopke Abels
*±1700 Nieuw Beerta (Gr)
111 ♀
Ida Jans
~27-03-1735 Kropswolde Hoogezand (Gr)
huwelijk 02-12-1759 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Sebert Fopkes Idema
~26-12-1734 Nieuw Beerta (Gr)
222 ♂
Jan Gortemaecker
*±1695
7 ♀
Siena Nijdam
leeftijd: 79 jaar
*30-11-1875 Hoornschedijk Haren (Gr)
08-10-1955 Foxhol Hoogezand (Gr)
huwelijk 24-05-1902 in Noorddijk (Gr) met
Hendericus Roffel
leeftijd: 85 jaar
*27-09-1874 Engelbert Noorddijk (Gr)
25-04-1960 Sappemeer (Gr)
14 ♂
Jan Nijdam
leeftijd: 81 jaar
*10-11-1836 Hoornschedijk Haren (Gr)
09-05-1918 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 13-04-1861 in Haren (Gr) met
Alkien Alles
leeftijd: 84 jaar
*06-10-1839 Hoornschedijk Haren (Gr)
31-01-1924 Haren (Gr)
28 ♂
Sietze Roelfs Nijdam
leeftijd: ~78 jaar
~26-02-1797 Hoornschedijk Haren (Gr)
09-02-1876 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 03-04-1825 in Haren (Gr) met
Jantje Derks Siegers
leeftijd: ~62 jaar
* Leek (Gr)
~27-02-1803 Midwolde Leek (Gr)
13-07-1865 Hoornschedijk Haren (Gr)
56 ♂
Roelf Sietses Nijdam
leeftijd: ~65 jaar
~16-12-1770 Haren (Gr)
10-08-1836 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 27-03-1796 in Haren (Gr) met
Agniete Hinderks Nageldert
leeftijd: ~72 jaar
~17-04-1774 Haren (Gr)
28-08-1846 Hoornschedijk Haren (Gr)
112 ♂
Sieze Berends Nijdam
* Ureterp Opsterland (Fr)
~05-02-1734 Boornbergum Smallingerland (Fr)
huwelijk 21-03-1756 in Haren (Gr) met
Trientje Roelfs Kuipers
leeftijd: ~76 jaar
~11-04-1737 Haren (Gr)
07-03-1814 Hoornschedijk Haren (Gr)
224 ♂
Berend Sijses Nijdam
* Goingahuizen (Fr)
~29-03-1711 Grouw Idaarderadeel (Fr)
Elsborg Eelderwolde (Dr)
huwelijk 01-03-1733 in Boornbergum Smallingerland (Fr) met
Alke Andries
*±1712 Smalle Ee Smallingerland (Fr)
225 ♀
Alke Andries
*±1712 Smalle Ee Smallingerland (Fr)
huwelijk 01-03-1733 in Boornbergum Smallingerland (Fr) met
Berend Sijses Nijdam
* Goingahuizen (Fr)
~29-03-1711 Grouw Idaarderadeel (Fr)
Elsborg Eelderwolde (Dr)
113 ♀
Trientje Roelfs Kuipers
leeftijd: ~76 jaar
~11-04-1737 Haren (Gr)
07-03-1814 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 21-03-1756 in Haren (Gr) met
Sieze Berends Nijdam
* Ureterp Opsterland (Fr)
~05-02-1734 Boornbergum Smallingerland (Fr)
226 ♂
Roeleff Willems
*±1700 Eelderwolde (Dr)
huwelijk 12-04-1727 in Groningen met
Albertijn Roeleffs
*±1700 Vries (Dr)
227 ♀
Albertijn Roeleffs
*±1700 Vries (Dr)
huwelijk 12-04-1727 in Groningen met
Roeleff Willems
*±1700 Eelderwolde (Dr)
57 ♀
Agniete Hinderks Nageldert
leeftijd: ~72 jaar
~17-04-1774 Haren (Gr)
28-08-1846 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 27-03-1796 in Haren (Gr) met
Roelf Sietses Nijdam
leeftijd: ~65 jaar
~16-12-1770 Haren (Gr)
10-08-1836 Hoornschedijk Haren (Gr)
114 ♂
Hindrik Koops Nagelder
~25-01-1733 Gieten (Dr)
huwelijk 08-05-1757 in Anloo (Dr) met
Harmtien Reiners Oosterveld
~04-07-1734 Vries (Dr)
228 ♂
Koop Derks
leeftijd: ~34 jaar
~23-03-1701 Emmen (Dr)
16-12-1735
huwelijk 06-04-1727 in Anloo (Dr) met
Aaltje Jans Sijberinge
*±1712 Noordlaren Haren (Gr)
229 ♀
Aaltje Jans Sijberinge
*±1712 Noordlaren Haren (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 06-04-1727 in Anloo (Dr) met
Koop Derks
leeftijd: ~34 jaar
~23-03-1701 Emmen (Dr)
16-12-1735
(2) huwelijk 10-05-1739 in Anloo (Dr) met
Gerrit Engberts
*±1710 Eext Anloo (Dr)
115 ♀
Harmtien Reiners Oosterveld
~04-07-1734 Vries (Dr)
huwelijk 08-05-1757 in Anloo (Dr) met
Hindrik Koops Nagelder
~25-01-1733 Gieten (Dr)
230 ♂
Reinder Jans Oostinge
leeftijd: ~± 53 jaar
* Tynaarlo Vries (Dr)
~10-03-1700 Anloo (Dr)
±1753 Vries (Dr)
huwelijk met
Geesje Jans Boelens
*±1700
231 ♀
Geesje Jans Boelens
*±1700
huwelijk met
Reinder Jans Oostinge
leeftijd: ~± 53 jaar
* Tynaarlo Vries (Dr)
~10-03-1700 Anloo (Dr)
±1753 Vries (Dr)
29 ♀
Jantje Derks Siegers
leeftijd: ~62 jaar
* Leek (Gr)
~27-02-1803 Midwolde Leek (Gr)
13-07-1865 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 03-04-1825 in Haren (Gr) met
Sietze Roelfs Nijdam
leeftijd: ~78 jaar
~26-02-1797 Hoornschedijk Haren (Gr)
09-02-1876 Hoornschedijk Haren (Gr)
58 ♂
Derk Siegers
leeftijd: ~68 jaar
~15-02-1756 Westerwijtwerd Middelstum (Gr)
30-05-1824 Leek (Gr)
huwelijk 15-06-1788 in Wetsinge Adorp (Gr) met
Trijntje Jans Smallenbroek
leeftijd: ~75 jaar
~19-02-1764 Warfhuizen Leens (Gr)
04-09-1839 Leek (Gr)
116 ♂
Sijger Hindriks
leeftijd: ~81 jaar
~06-11-1729 Sauwerd Adorp (Gr)
27-04-1811 Wetsinge Adorp (Gr)
[] Wetsinge Adorp (Gr)
huwelijk 27-01-1754 in Sauwerd Adorp (Gr) met
Anje Gerlofs
leeftijd: ~82 jaar
~08-01-1730 Bedum (Gr)
16-12-1812 Wetsinge Adorp (Gr)
232 ♂
Hindrik Derks
~08-01-1699 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
huwelijk 10-05-1722 in Garnwerd Ezinge (Gr) met
Frouke Sijgers
leeftijd: ~< 41 jaar
* De Houw (Gr)
~27-03-1698 Leens (Gr)
<13-12-1739 Wetsinge Adorp (Gr)
[] Sauwerd Adorp (Gr)
233 ♀
Frouke Sijgers
leeftijd: ~< 41 jaar
* De Houw (Gr)
~27-03-1698 Leens (Gr)
<13-12-1739 Wetsinge Adorp (Gr)
[] Sauwerd Adorp (Gr)
huwelijk 10-05-1722 in Garnwerd Ezinge (Gr) met
Hindrik Derks
~08-01-1699 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
117 ♀
Anje Gerlofs
leeftijd: ~82 jaar
~08-01-1730 Bedum (Gr)
16-12-1812 Wetsinge Adorp (Gr)
huwelijk 27-01-1754 in Sauwerd Adorp (Gr) met
Sijger Hindriks
leeftijd: ~81 jaar
~06-11-1729 Sauwerd Adorp (Gr)
27-04-1811 Wetsinge Adorp (Gr)
[] Wetsinge Adorp (Gr)
234 ♂
Gerlof Sijbrant Jans
*±1705 Bedum (Gr)
huwelijk 04-12-1729 in Bedum (Gr) met
Diewerke Jans Dorrenbush
~16-10-1707 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
235 ♀
Diewerke Jans Dorrenbush
~16-10-1707 Noordhorn Zuidhorn (Gr)
huwelijk 04-12-1729 in Bedum (Gr) met
Gerlof Sijbrant Jans
*±1705 Bedum (Gr)
59 ♀
Trijntje Jans Smallenbroek
leeftijd: ~75 jaar
~19-02-1764 Warfhuizen Leens (Gr)
04-09-1839 Leek (Gr)
huwelijk 15-06-1788 in Wetsinge Adorp (Gr) met
Derk Siegers
leeftijd: ~68 jaar
~15-02-1756 Westerwijtwerd Middelstum (Gr)
30-05-1824 Leek (Gr)
118 ♂
Jan Coerts Smallenbroek
leeftijd: 83 jaar
*01-10-1724 Kropswolde Hoogezand (Gr)
~08-10-1724 Kropswolde Hoogezand (Gr)
28-10-1807 Ezinge Winsum (Gr)
huwelijk 03-04-1757 in Midwolde Leek (Gr) met
Claaske Gerlofs Olthof
leeftijd: ~< 83 jaar
~08-09-1724 Roden (Dr)
<1807 Ezinge Winsum (Gr)
236 ♂
Koert Jans Smallenbroek
*±1685 Zuidlaarderveen Zuidlaren (Dr)
relaties:
(1) huwelijk 23-03-1710 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Lammechien Cornelius
leeftijd: < 34 jaar
*±1690 Kropswolde Hoogezand (Gr)
<1724 Kropswolde Hoogezand (Gr)
(2) huwelijk 01-10-1724 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Jantien Jacobs
*±1700 Kropswolde Hoogezand (Gr)
237 ♀
Jantien Jacobs
*±1700 Kropswolde Hoogezand (Gr)
huwelijk 01-10-1724 in Kropswolde Hoogezand (Gr) met
Koert Jans Smallenbroek
*±1685 Zuidlaarderveen Zuidlaren (Dr)
119 ♀
Claaske Gerlofs Olthof
leeftijd: ~< 83 jaar
~08-09-1724 Roden (Dr)
<1807 Ezinge Winsum (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 07-11-1745 in Midwolde Leek (Gr) met
Rommert Jans
leeftijd: < 39 jaar
*21-08-1718 Leek (Gr)
~04-09-1718 Leek (Gr)
<1757 Leek (Gr)
(2) huwelijk 03-04-1757 in Midwolde Leek (Gr) met
Jan Coerts Smallenbroek
leeftijd: 83 jaar
*01-10-1724 Kropswolde Hoogezand (Gr)
~08-10-1724 Kropswolde Hoogezand (Gr)
28-10-1807 Ezinge Winsum (Gr)
238 ♂
Gerrit Jansen Olthof
leeftijd: ~< 57 jaar
~03-11-1681 Enter Wierden (Ov)
<1738 Nietap Roden (Dr)
relaties:
(1) huwelijk 22-04-1707 in Midwolde Leek (Gr) met
Martien Alberts Huisinga
leeftijd: < 31 jaar
*±1685
<1716
(2) huwelijk 23-02-1716 in Midwolde Leek (Gr) met
Hillechien Harms
leeftijd: > 82 jaar
*±1685 Nietap Roden (Dr)
>1767 Nietap Roden (Dr)
239 ♀
Hillechien Harms
leeftijd: > 82 jaar
*±1685 Nietap Roden (Dr)
>1767 Nietap Roden (Dr)
relaties:
(1) huwelijk 23-02-1716 in Midwolde Leek (Gr) met
Gerrit Jansen Olthof
leeftijd: ~< 57 jaar
~03-11-1681 Enter Wierden (Ov)
<1738 Nietap Roden (Dr)
(2) huwelijk 10-08-1738 in Midwolde Leek (Gr) met
Maris Hendriks Muller
* Groningen Nieuwe Reit hoek
~12-03-1716 Groningen A-kerk
15 ♀
Alkien Alles
leeftijd: 84 jaar
*06-10-1839 Hoornschedijk Haren (Gr)
31-01-1924 Haren (Gr)
huwelijk 13-04-1861 in Haren (Gr) met
Jan Nijdam
leeftijd: 81 jaar
*10-11-1836 Hoornschedijk Haren (Gr)
09-05-1918 Hoornschedijk Haren (Gr)
30 ♂
Andries Alles
leeftijd: 81 jaar
*20-06-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
~21-06-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
31-03-1899 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 06-04-1839 in Haren (Gr) met
Trijntje Berends Nijdam
leeftijd: 75 jaar
*10-01-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
~12-01-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
24-08-1892 Hoornschedijk Haren (Gr)
60 ♂
Lucas Andries Alles
leeftijd: ~74 jaar
* Hoornschedijk Haren (Gr)
~03-06-1787 Haren (Gr)
03-07-1861 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 08-12-1816 in Haren (Gr) met
Alkien Martens Alles
leeftijd: ~72 jaar
* Hoornschedijk Haren (Gr)
~20-09-1795 Haren (Gr)
10-01-1868 Glimmen Haren (Gr)
120 ♂
Andries Alles
leeftijd: ~85 jaar
~02-02-1755 Haren (Gr)
15-12-1840 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 04-04-1779 in Haren (Gr) met
Hindrikje Hindriks
~17-09-1755 Eelde (Dr)
240 ♂
Alle Oijtjes
leeftijd: 24 jaar
*19-01-1736 Midwolde Leek (Gr)
~22-01-1736 Lettelbert Leek (Gr)
01-12-1760 Glimmen Haren (Gr)
huwelijk met
Jeltje Andries
*±1735
241 ♀
Jeltje Andries
*±1735
huwelijk met
Alle Oijtjes
leeftijd: 24 jaar
*19-01-1736 Midwolde Leek (Gr)
~22-01-1736 Lettelbert Leek (Gr)
01-12-1760 Glimmen Haren (Gr)
121 ♀
Hindrikje Hindriks
~17-09-1755 Eelde (Dr)
huwelijk 04-04-1779 in Haren (Gr) met
Andries Alles
leeftijd: ~85 jaar
~02-02-1755 Haren (Gr)
15-12-1840 Hoornschedijk Haren (Gr)
242 ♂
Hendrik Willems
*±1720
huwelijk 04-05-1741 in Eelde (Dr) met
Annechien Lucas
*±1720
243 ♀
Annechien Lucas
*±1720
huwelijk 04-05-1741 in Eelde (Dr) met
Hendrik Willems
*±1720
61 ♀
Alkien Martens Alles
leeftijd: ~72 jaar
* Hoornschedijk Haren (Gr)
~20-09-1795 Haren (Gr)
10-01-1868 Glimmen Haren (Gr)
huwelijk 08-12-1816 in Haren (Gr) met
Lucas Andries Alles
leeftijd: ~74 jaar
* Hoornschedijk Haren (Gr)
~03-06-1787 Haren (Gr)
03-07-1861 Hoornschedijk Haren (Gr)
122 ♂
Marten Alles
leeftijd: ~66 jaar
* Hoornschedijk Haren (Gr)
~29-05-1757 Haren (Gr)
05-04-1824 Haren (Gr)
huwelijk 22-03-1778 in Haren (Gr) met
Annechien Jans
leeftijd: ~82 jaar
~19-03-1752 Eelde (Dr)
27-07-1834 Hoornschedijk Haren (Gr)
123 ♀
Annechien Jans
leeftijd: ~82 jaar
~19-03-1752 Eelde (Dr)
27-07-1834 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 22-03-1778 in Haren (Gr) met
Marten Alles
leeftijd: ~66 jaar
* Hoornschedijk Haren (Gr)
~29-05-1757 Haren (Gr)
05-04-1824 Haren (Gr)
246 ♂
Jan Geerts Soldaat
*±1710
relaties:
(1) huwelijk ±1732 met
Dieuwke Berends
leeftijd: ~± 35 jaar
*±1710
[]18-05-1745 Peize (Dr)
(2) huwelijk 23-12-1745 in Groningen met
Marijke Jans
leeftijd: < 40 jaar
*±1715
<1755
(3) huwelijk 27-09-1755 in Eelde (Dr) met
Hilligje Jacobs
*±1720
247 ♀
Marijke Jans
leeftijd: < 40 jaar
*±1715
<1755
relaties:
(1) huwelijk met
Reinder Pieters
leeftijd: < 30 jaar
*±1715
<1745
(2) huwelijk 23-12-1745 in Groningen met
Jan Geerts Soldaat
*±1710
31 ♀
Trijntje Berends Nijdam
leeftijd: 75 jaar
*10-01-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
~12-01-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
24-08-1892 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 06-04-1839 in Haren (Gr) met
Andries Alles
leeftijd: 81 jaar
*20-06-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
~21-06-1817 Hoornschedijk Haren (Gr)
31-03-1899 Hoornschedijk Haren (Gr)
62 ♂
Berend Sijzes Nijdam
leeftijd: ~61 jaar
~28-09-1766 Hoornschedijk Haren (Gr)
30-08-1828 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 01-04-1804 in Haren (Gr) met
Jeltje Gaeltes Nijdam
leeftijd: ~67 jaar
~29-04-1778 Haren (Gr)
14-08-1845 Hoornschedijk Haren (Gr)
63 ♀
Jeltje Gaeltes Nijdam
leeftijd: ~67 jaar
~29-04-1778 Haren (Gr)
14-08-1845 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 01-04-1804 in Haren (Gr) met
Berend Sijzes Nijdam
leeftijd: ~61 jaar
~28-09-1766 Hoornschedijk Haren (Gr)
30-08-1828 Hoornschedijk Haren (Gr)
126 ♂
Gealte Berends Nijdam
leeftijd: ~79 jaar
~18-12-1746 Ureterp Opsterland (Fr)
27-02-1826 Hoornschedijk Haren (Gr)
relaties:
(1) huwelijk 25-04-1773 in Haren (Gr) met
Antje Alles
leeftijd: ± 59 jaar
*±1750 Hoornschedijk Haren (Gr)
03-03-1809 Hoornschedijk Haren (Gr)
(2) huwelijk 15-09-1816 in Haren (Gr) met
Fennechien Geerts
leeftijd: ~69 jaar
~09-05-1756 Haren (Gr)
11-01-1826 Hoornschedijk Haren (Gr)
127 ♀
Antje Alles
leeftijd: ± 59 jaar
*±1750 Hoornschedijk Haren (Gr)
03-03-1809 Hoornschedijk Haren (Gr)
huwelijk 25-04-1773 in Haren (Gr) met
Gealte Berends Nijdam
leeftijd: ~79 jaar
~18-12-1746 Ureterp Opsterland (Fr)
27-02-1826 Hoornschedijk Haren (Gr)